wpis do rejestru organizatorów turystyki
    i pośredników turystycznych poz. nr 238
698 524 585, 692 745 722
kontakt kontakt
Dla rodziców i opiekunów
zamów wycieczkę
698 524 585
692 745 722
ZADZWOŃ, ODPOWIEMY NA PYTANIA
DOTYCZĄCE NASZYCH WYCIECZEK
 

Zapraszamy do zapoznania się z Kodeksem Dobrych Praktyk przy organizacji turystyki szkolnej. Organizując wycieczki zawsze opieramy się o standardy w nim zawarte, dzięki temu macie Państwo gwarancję, że wysyłacie dziecko z partnerem godnym zaufania.
 
PORADY DLA RODZICÓW UCZNIÓW UCZESTNICZĄCYCH W WYCIECZKACH SZKOLNYCH
 
DEKALOG RODZICA
 
1. Organizatorem wycieczek, zielonych szkół i innych form turystyki i krajoznawstwa jest zawsze szkoła, a osobą odpowiedzialną dyrektor placówki oświatowej.

2. Szkoła może, zgodnie z ustawą oświatową, sama organizować imprezy turystyczne, spełniając przy tym wszystkie wymagania określone przepisami prawnymi. (Rozdział II niniejszego Kodeksu).

3. Dyrektor szkoły, może zlecić przygotowanie programu turystycznego oraz jego realizację biuru turystycznemu lub innemu podmiotowi, który spełnia wszelkie wymagania określone ustawa o usługach turystycznych, wyłącznie poprzez zawarcie umowy- zlecenia na wykonanie określonej usługi turystycznej.

4. Nauczyciel- opiekun grupy, wychowawca klasy jest zobowiązany do zapoznania rodziców ze sposobem organizacji imprezy (podaniem nazwy biura podróży, w przypadku, kiedy ono jest realizatorem imprezy), jej programem oraz warunkami realizacji oraz sposobem finansowania. Rodzice winni być poinformowani o dokładnym adresie pobytu dziecka oraz numerze telefonu kontaktowego do opiekuna.

5. Do obowiązków nauczyciela, opiekuna, wychowawcy należy zgromadzenie niezbędnych dokumentów i informacji, pozwalających, na prawidłową realizację imprezy oraz zapewnienie właściwej opieki uczniom pozostających pod jego opieką. (Zgoda rodziców na udział w imprezie, informacje o stanie zdrowia ucznia, ważne informacje na temat nietypowych zachowań dziecka lub możliwości pojawienia się ich podczas pobytu poza domem- uczulenia, lunatykowanie, moczenie nocne, lęki, brak tolerancji wskazanych produktów żywnościowych).

6. Dziecko, należy wyposażyć w niezbędne leki, przyjmowane na stałe lub doraźnie z informacją o sposobie dawkowania i podpisem, który stanowi upoważnienie dla opiekuna do ich podawania.

7. Istotną kwestią jest dobrze przygotowany bagaż dziecka, który powinien zawierać niezbędne środki higieny osobistej, odzież i obuwie dostosowane  do pory roku oraz programu imprezy. Każdy uczestnik powinien posiadać nakrycie głowy, podręczny plecak na wycieczki, legitymację szkolną a przypadku wyjazdów zagranicznych ważny paszport lub dowód osobisty (rodzaj dokumentu powinien określić organizator). W przypadku małych dzieci, wskazane jest pozwolić dziecku na zabranie ulubionej przytulanki i małej poduszki. Poważnie należy rozważyć zasadność wyposażenia dziecka w telefon komórkowy, szczególnie tych dzieci, które mogą bardzo tęsknić.

8. Bardzo ważne jest również omówienie z opiekunem sposobu przechowywania kieszonkowego a z dzieckiem zasad gospodarowania się określoną kwotą pieniędzy.

9. Przed wyjazdem dziecka na wycieczkę, należy mu uświadomić, że podczas jej trwania opiekunem dziecka jest nauczyciel, wychowawca i to on w pierwszej kolejności winien być poinformowany o wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć negatywny wpływ na samopoczucie czy zdrowie dziecka, jak również na rozwiązywanie wszelkich problemów na miejscu np. z rówieśnikami.

10. Ważne jest omówienie z dzieckiem wszelkich zasad bezpieczeństwa, współżycia z rówieśnikami, sposobów zachowania i przestrzegania regulaminów, którymi będzie zapoznawany podczas wyjazdu przez opiekuna lub inne osoby przewidziane do realizacji imprezy (pilot, przewodnik, kierowca autobusu, ratownik).
 

źródło: KODEKS DOBRYCH PRAKTYK PRZY ORGANIZACJI TURYSTYKI SZKOLNEJ - Poradnik dla dyrektorów placówek oświatowych, biur podróży oraz rodziców

 

BIURO PODRÓŻY ARMADA
SŁAWOMIR MUSIAŁ
ul. Konarowa 3a, 91-493 Łódź
tel. 698 524 585
tel. 692 745 722
BIURO PODRÓŻY ARMADA JEST
BENEFICJENTEM PROGRAMU:
BIURO PODRÓŻY ARMADA POSIADA
POLISĘ UBEZPIECZENIOWĄ OC:

CENY ZAWARTE NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.ARMADA.NET.PL STANOWIĄ JEDYNIE ZAPROSZENIE DO ZAWARCIA UMOWY I NIE SĄ OFERTĄ W ROZUMIENIU PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO