wpis do rejestru organizatorów turystyki
    i pośredników turystycznych poz. nr 238
698 524 585, 692 745 722
kontakt kontakt
Dla nauczycieli
zamów wycieczkę
698 524 585
692 745 722
ZADZWOŃ, ODPOWIEMY NA PYTANIA
DOTYCZĄCE NASZYCH WYCIECZEK
 
Zapraszamy do zapoznania się z Kodeksem Dobrych Praktyk przy organizacji turystyki szkolnej. Organizując wycieczki zawsze opieramy się o standardy w nim zawarte, dzięki czemu jesteśmy rzetelnym partnerem godnym zaufania.
 

OBOWIĄZKI I ZADANIA KIEROWNIKA WYCIECZKI SZKOLNEJ W TYM ZAGRANICZNEJ
 
 
KIEROWNIKA WYCIECZKI – wyznacza dyrektor szkoły lub innej placówki oświatowej spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.

Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, która:
 • ukończyła kurs kierowników wycieczek
 • jest instruktorem harcerskim
 • posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek
 
KIEROWNIK WYCIECZKI
 • Ustala bazę noclegową dla uczestników wycieczki uwzględniając bazę szkolnych schronisk młodzieżowych.
 • Sporządza listę uczestników.
 • Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie.
 • Nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy.
 • Ubezpiecza uczestników wycieczki od NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) i NNW + KL (koszty leczenia) w przypadku imprezy organizowanej zagranicą.
 • Uzyskuje zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w wycieczce.
 • Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania.
 • Organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników.
 • Opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy.
 • Określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy.
 • Dokonuje podziału zadań wśród uczestników.
 • Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki.
 • Dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu na specjalnym formularzu i przekazuje do kontroli dyrektorowi placówki.
 

 

OBOWIĄZKI I ZADANIA OPIEKUNA WYCIECZKI SZKOLNEJ
 
OPIEKUNEM WYCIECZKI LUB IMPREZY - może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba.
 
OBOWIĄZKI I ZADANIA:
 • Sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami.
 • Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
 • Współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy.
 • Wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.
 • Nadzoruje wykonanie zadań przydzielonych uczniom.
KIEROWNIKIEM LUB OPIEKUNEM uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej (organizowanej przez szkołę) powinna być osoba
znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym.
 
 

 

DOKUMENTACJA WYCIECZEK SZKOLNYCH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH
 • Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę powinien być dostosowany do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.
 • Oświadczenie opiekunów i kierownika wycieczki (załącznik nr 3)
 • Listę uczestników podpisaną przez dyrektora.
 • Kalkulację planowanych kosztów wycieczki- preliminarz.
 • Zgody rodziców / prawnych opiekunów w przypadku, gdy uczniowie są niepełnoletni (na piśmie) (załącznik nr 4).
 • Potwierdzenie, iż uczniowie zostali ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW i kosztów leczenia (polisa ubezpieczeniowa) KL - w przypadku wycieczek zagranicznych.
 • Dokumentacja wycieczki zagranicznej powinna również zawierać Listę Podróżujących dla wycieczek w UE, która stanowi załącznik do RozporządzeniaMSWiA z dnia 22 września 2005 r. (Dz. U. 1888 poz. 1582) Formularz ten stosujemy również wobec uczniów pochodzących z państw trzecich, przebywających w Państwach Członkowskich (Dz. Urz. WE L 327 z 19.12.1994 r).
 • Regulamin wycieczki (wynikający ze specyfiki wycieczki, uwzględniający zasady bezpieczeństwa) opracowany przez kierownika wycieczki, z którym zapoznaje się wszystkich uczestników przed wyjazdem na wycieczkę.
 • Umowy pomiędzy dyrektorem szkoły a podmiotem zapewniającym zakwaterowanie, wyżywienie, realizację niektórych punktów programu oraz opiekę medyczną, a często transport uczniów i ich opiekunów.
 • Sprawozdanie merytoryczne (potwierdzające realizację programu wyjazdu wg wymagań ustalonych przez dyrektora).
 • Protokoły przeprowadzonych zawodów, konkursów.
 • Dokumentacja powypadkowa (zgodnie z rozdziałem czwartym rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach).
 • Sprawozdanie finansowe (rozliczenie kosztów przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia kierownika i opiekunów wycieczek lub imprez, wydatki programowe).
 • Zadania wyznaczone dla opiekunów wycieczek.

 


źródło: KODEKS DOBRYCH PRAKTYK PRZY ORGANIZACJI TURYSTYKI SZKOLNEJ - Poradnik dla dyrektorów placówek oświatowych, biur podróży oraz rodziców

BIURO PODRÓŻY ARMADA
SŁAWOMIR MUSIAŁ
ul. Konarowa 3a, 91-493 Łódź
tel. 698 524 585
tel. 692 745 722
BIURO PODRÓŻY ARMADA JEST
BENEFICJENTEM PROGRAMU:
BIURO PODRÓŻY ARMADA POSIADA
POLISĘ UBEZPIECZENIOWĄ OC:

CENY ZAWARTE NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.ARMADA.NET.PL STANOWIĄ JEDYNIE ZAPROSZENIE DO ZAWARCIA UMOWY I NIE SĄ OFERTĄ W ROZUMIENIU PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO