wpis do rejestru organizatorów turystyki
    i pośredników turystycznych poz. nr 238
698 524 585, 692 745 722
kontakt kontakt
Bezpieczeństwo
zamów wycieczkę
698 524 585
692 745 722
ZADZWOŃ, ODPOWIEMY NA PYTANIA
DOTYCZĄCE NASZYCH WYCIECZEK
 
Bezpieczeństwo najmłodszych jest dla nas najwyższą wartością, dlatego organizując wycieczki zawsze opieramy się o standardy zawarte w Kodeksie Dobrych Praktyk przy organizacji turystyki szkolnej. Dzięki temu macie Państwo gwarancję, że dzieci są bezpieczne. Zapraszamy do zapoznania się zasadami bezpieczeństwa w poszczególnych rodzajach wycieczek.
 
 
BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE I WYCIECZCE PIESZEJ
 
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE WYCIECZEK PIESZYCH PRZEMIESZCZAJĄCYCH SIĘ PO DROGACH PUBLICZNYCH
 
DZIECI W WIEKU PONIŻEJ 10 LAT:
 
• Grupa dzieci w wieku do lat 10 jest obowiązana korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo  nie można z niego korzystać, grupa może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.
• Grupa idącą po poboczu lub jezdni jest obowiązana iść lewą stroną drogi.
• Dzieci w wieku do 10 lat mogą iść tylko dwójkami pod nadzorem, co najmniej jednej osoby pełnoletniej.
• Zabrania się ruchu po jezdni grupy w czasie mgły oraz w warunkach niedostatecznej widoczności.
• W czasie marszu jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na końcu,
• Uczestnicy powinni posiadać ubiór (szczególnie buty) odpowiedni do miejsca i warunków atmosferycznych;
• W mieście należy poruszać się po chodnikach, a poza miastem - lewą stroną drogi, ustępując z drogi nadjeżdżającym pojazdom;
• W lesie należy poruszać się po znakowanych szlakach turystycznych (na terenie parków narodowych lub krajobrazowych - wyłącznie) lub wyznaczonych ścieżkach;
• Opiekun powinien posiadać mapę (wskazana jest znajomość terenu);
 
DZIECI W WIEKU POWYŻEJ 10 LAT:
 
• Grupa dzieci w wieku powyżej lat 10 lat, może się poruszać tylko prawą stroną jezdni.
• Zabrania się ruchu po jezdni grupy w czasie mgły.
• Liczba dzieci idących jezdnią w kolumnie obok siebie nie może przekraczać 4, pod warunkiem, że grupa nie zajmuje więcej niż połowy szerokości jezdni.
• Jeżeli przemarsz grupy dzieci odbywa się w warunkach niedostatecznej widoczności pierwszy i ostatni z idących z lewej strony są obowiązani nieść latarki: pierwszy - ze światłem białym, skierowanym do przodu, ostatni - ze światłem czerwonym, skierowanym do tyłu lub użycie kamizelek odblaskowych;
• Przed wyruszeniem z przed szkoły uczestnicy powinni być poinformowani o zasadach poruszania się po drogach i po lesie;
 

 

 

POBYT NAD WODĄ

• Obowiązkiem opiekuna grupy jest zapoznanie podopiecznych z regulaminemkorzystania z kąpieliska lub pływalni (musi być w widocznym miejscu, w każdyobiekcie lub na plaży)
• Nie wolno uczestnikom wycieczki zezwalać na kąpiel, pływanie na łodziach, kajakach, jeżeli nie zostało to uwzględnione w programie wycieczki i nie zapewniono dostatecznej opieki instruktorów lub ratowników.
• Osoby pozostające pod opieką szkoły lub placówki mogą pływać oraz kąpać się tylko w obrębie „kąpielisk”, „miejsc wykorzystywanych do kąpieli” i „pływalni” w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
• Nauka pływania może odbywać się tylko w miejscach specjalnie do tego celu wyznaczonych i przystosowanych.
• Uczącym się pływać i kąpiącym się zapewnia się po stały nadzór ratownika lub ratowników i ustawiczny nadzór opiekuna lub opiekunów ze strony szkoły bądź placówki.
• Kajaki i łodzie, z których korzystają uczestnicy wycieczek wyposaża się w sprzęt ratunkowy.
• Ze sprzętu pływającego korzystają jedynie osoby przeszkolone w zakresie jego obsługi oraz posługiwania się wyposażeniem ratunkowym.
• Niedopuszczalne jest używanie łodzi i kajaków podczas silnego wiatru.
• W zajęciach prowadzonych w zorganizowanych grupach, na jedną osobę nie może przypadać więcej niż 15 uczestników.
 

 

POBYT W GÓRACH

Wycieczki piesze lub narciarskie na terenach górskich, leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody mogą prowadzić tylko górscy przewodnicy.
 
1. Podstawowe obowiązki kierownika i opiekunów wycieczki górskiej:
• Zapoznanie się oraz dostosowanie swoich planów aktywności do umiejętności, aktualnych warunków atmosferycznych, prognozy pogody, komunikatu lawinowego dla danego obszaru i zastosowanie się do zaleceń i ograniczeń wynikających z ogłoszonego stopnia zagrożenia lawinowego oraz z panujących i przewidywanych warunków atmosferycznych,
• Użytkowanie sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia,
• Bezzwłoczne informowanie podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.
2. Organizacja wycieczek górskich dla młodzieży szkolnej powinna spełniać następujące warunki:
• Młodzież należy stopniowo wprowadzać w coraz wyższe rejony górskie i na trasy o wyższej skali trudności,
• Prowadząc młodzież w góry uwzględniamy normy wynikające z przesłanek fizjologicznych, dotyczących dystansu, czasu marszu i obciążenia młodych turystów.
3. W czasie trwania wycieczki wszyscy uczestnicy podporządkują się poleceniom prowadzącego.
4. Poruszamy się według ustalonego porządku:
• przewodnik idzie pierwszy, nikt nie może go wyprzedzać, on dyktuje tempo marszu.
• uczestnicy idą „gęsiego” w odstępach 1,5 do 2 metrów lub gdy teren na to pozwala, w luźnym szyku po kilka osób obok siebie.
• grupę zamyka opiekun grupy. Za tą osobą nie należy pozostawać,
• grupa nie powinna rozciągać się na długiej przestrzeni.
5. Na zboczach stromych, oślizgłych najsprawniejsi turyści znajdują się na początku i na końcu grupy, pomagając mniej sprawnym.
6. Przy długich i stromych podejściach idziemy wolno, lecz równomiernie, unikamy odpoczynków w trakcie podejścia.
7. Przy podchodzeniu pod górę nie należy rozmawiać, utrudnia to rytmiczne oddychanie i dodatkowo męczy.
8. Przy schodzeniu w dół po stromych zboczach i w terenie skalnym należy zwracać uwagę na każdorazowe ustawienie stopy. Nigdy nie zbiegamy w dół.
9. Na trasie odpoczywamy, co godzinę, czas trwania odpoczynku wynosi 15 minut (zdejmujemy plecaki, można usiąść, ale nie bezpośrednio na ziemi lub głazach, w czasie upału chronimy się do cienia).
10. Główny odpoczynek może trwać 1, 5 – 2 godziny i powinien być połączony z posiłkiem.
11. Zbyt częste picie nie jest wskazane. Pragnienie zaspokajamy przede wszystkim w czasie posiłków, przed wyruszeniem w trasę i po jej zakończeniu.
12. W sytuacjach trudnych nie wzniecamy paniki, rygorystycznie podporządkowujemy się poleceniom prowadzącego wycieczkę:
• mgła – w razie zgubienia szlaku turystycznego cofamy się całą grupą do ostatniego znaku,
• burza – całą grupą schodzimy poniżej grzbietu lub grani i przeczekujemy burzę (uczestnicy pozbywają się metalowych przedmiotów, okrywają się pelerynami i w pozycji kucznej przeczekują burzę), uczestnicy obowiązkowo wyłączają wszystkie urządzenia wytwarzające pole elektromagnetyczne (telefony komórkowe, GPS-y)
• załamanie pogody (silne ochłodzenie, grad, opady śniegu z deszczem) – schodzimy całą grupą do najbliższego schroniska lub osiedla albo docieramy do planowanego celu najbliższą, najłatwiejszą drogą,
• lęk przestrzeni – pomagają oddelegowani doświadczeni uczestnicy w pokonywaniu
niebezpiecznego odcinka – nie dopuszczamy do paniki.
13. W razie wypadku osobom udającym się po pomoc dokładnie określamy miejsce wypadku i rodzaj obrażenia. Wzywamy GOPR lub TOPR. Nigdy nie wolno zostawiać rannego samotnie, nawet, gdy znajdujemy się w łatwym terenie górskim. Udzieliwszy poszkodowanemu pierwszej pomocy oczekujemy spokojnie ratowników górskich.
14. Wychodząc zostawiamy zawsze w miejscu zakwaterowania listę uczestników wycieczki, a także informacje o jej trasie i godzinie powrotu.
 

 

 

TRANSPORT

Wynajęty autobus turystyczny (autokar), pociąg, inne środki komunikacji zbiorowej – komunikacja miejska i międzymiastowa. Zabrania się wykorzystywania, jako środka transportu prywatnych samochodów
osobowych kierownika wycieczki szkolnej i opiekunów. Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest plac przed szkołą lub inne miejsce uzgodnione wcześniej z dyrekcją szkoły.
 
WYCIECZKA AUTOBUSOWA
 
• Kontrola autokaru przez Policję WRD Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego: Ważność „ Sprawozdania z kontroli drogowej zawierającego wykaz kontrolny” ( załącznik nr 1 do w/w rozporządzenia MSW z dnia 21.02.2012 r.)- zwany potocznie „sprawozdaniem” została określona na okres 3 miesięcy. Kierowca musi więc okazać się, ważnym:
- sprawozdaniem z kontroli drogowej,
- dowodem rejestracyjnym, z aktualnymi badaniami technicznymi,
- wynikiem badania na trzeźwości, które może zrobić w dniu wyjazdu w punkcie kontroli autokarów, określonym przez KMP lub Komendy Powiatowe Policji.
• Kierownik wycieczki wsiada pierwszy i ustala kolejność zajmowania miejsc.
• Jeden z opiekunów lub kierownik dopilnowuje umieszczenie bagażu w lukach bagażowych.
• Kierownik wycieczki siada przy drzwiach z przodu autobusu.
• Opiekunowie wsiadają, jako ostatni zajmując miejsca w środku i z tyłu autobusu.
• Przed odjazdem obowiązkiem opiekunów lub kierownika jest sprawdzenie listy obecności.
• Opiekunowie przed odjazdem winni sprawdzić, czy uczestnicy wycieczki nie mają przeciwwskazań do podróżowania środkami lokomocji (choroba lokomocyjna lub inne schorzenia) oraz czy posiadają ze sobą zaordynowane leki. Należy pamiętać o uzyskaniu pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów na podawanie ww. leków)!
• Kierownik musi przed wyjazdem ustalić gdzie w autobusie znajdują się: podręczna apteczka oraz jej wyposażenie, gaśnice i wyjścia awaryjne.
• Kierownik lub jeden z opiekunów winien zabrać do autobusu pojemnik z wodą, papier toaletowy, chusteczki higieniczne oraz woreczki foliowe celem utrzymania czystości w autobusie.
• Kierownik musi upewnić się czy w autobusie znajduje się dostępny telefon komórkowy.
• W czasie jazdy uczestnicy wycieczki siedzą na wyznaczonych miejscach. Kadra musi dopilnować, aby uczestnicy wycieczki nie palili tytoniu i nie spożywali alkoholu lub innych używek, nie przemieszczali się po autobusie i nie podróżowali w pozycji stojącej, nie blokowali zamków, nie otwierali drzwi i okien,nie wykonywali obscenicznych gestów w stosunku do innych użytkowników drogi, nie wyrzucali jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu i nie rzucali przedmiotami.
• Po zakończeniu każdego postoju kierownik sprawdza, czy wszyscy uczestnicy wycieczki są obecni w autobusie.
• Przy wysiadaniu z autobusu - pierwszy wysiada jeden z opiekunów i stojąc przy drzwiach ustawia młodzież, zwraca uwagę, aby nie przechodziła na drugą stronę jezdni.
• W przypadku autobusów wyposażonych w pasy bezpieczeństwa kierownik i opiekunowie muszą dopilnować, aby wszyscy uczestnicy je zapięli.
• Za bezpieczeństwo jazdy oraz sprawność techniczną autobusu, odpowiada przewoźnik i kierowcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• Uczestnicy wycieczki zostawiają porządek w autobusie i zabierają swoje rzeczy. Kierownik wysiada ostatni - sprawdza czy uczestnicy zabrali wszystkie swoje bagaże i rzeczy osobiste, czy pozostawiono ład i porządek oraz czy nie dokonano uszkodzeń.
• Po wyjściu z autobusu należy uformować grupę i sprawdzić listę obecności.
• W przypadku awarii pojazdu, kolizji, wypadku, powstania pożaru, kadra zobowiązana jest do ewakuowania uczestników wycieczki w miejsce bezpieczne, z wykorzystaniem drzwi wejściowych lub wyjść awaryjnych, jeżeli zachodzi taka potrzeba. W razie konieczności trzeba udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 
 

źródło: KODEKS DOBRYCH PRAKTYK PRZY ORGANIZACJI TURYSTYKI SZKOLNEJ - Poradnik dla dyrektorów placówek oświatowych, biur podróży oraz rodziców

 

 

 

BIURO PODRÓŻY ARMADA
SŁAWOMIR MUSIAŁ
ul. Konarowa 3a, 91-493 Łódź
tel. 698 524 585
tel. 692 745 722
BIURO PODRÓŻY ARMADA JEST
BENEFICJENTEM PROGRAMU:
BIURO PODRÓŻY ARMADA POSIADA
POLISĘ UBEZPIECZENIOWĄ OC:

CENY ZAWARTE NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.ARMADA.NET.PL STANOWIĄ JEDYNIE ZAPROSZENIE DO ZAWARCIA UMOWY I NIE SĄ OFERTĄ W ROZUMIENIU PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO